3ο Εξάμηνο

ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑ Π.Μ. (ECTS)
Μ301 Διπλωματική Εργασία 30

Κατά το 3ο εξάμηνο όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες πρέπει να ολοκληρώσουν και να υποβάλλουν μία διπλωματική εργασία (έρευνα ή/και ανάπτυξη εφαρμογής). Τα αποτελέσματα της εργασίας, που πρέπει να περιέχουν στοιχεία πρωτοτυπίας, παρουσιάζονται υπό τη μορφή διατριβής (Διατριβή Ειδίκευσης). Η διπλωματική εργασία αποτελεί σημαντικό μέρος του προγράμματος σπουδών.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική και συντελεί στην επιστημονική ειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο των ευφυών τεχνολογιών διαδικτύου. Στόχος της ΜΔΕ είναι να καταδειχθεί η ικανότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή να συνθέτει και να αξιοποιεί τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών στο ΠΜΣ.

Η ΜΔΕ είναι δυνατόν να αναφέρεται σε μία (ή περισσότερες) από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Συστηματική και σε βάθος βιβλιογραφική κριτική ανασκόπηση ενός θέματος. Να παρέχει μια πλήρη βιβλιογραφική συγκριτική μελέτη καλύπτοντας ένα κενό στη σχετική ερευνητική βιβλιογραφία, παράγοντας νέα γνώση στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου.
  • Πρωτότυπη μελέτη υψηλού επιπέδου. Να συνθέσει μια αξιόλογη πρωτότυπη μελέτη υψηλού επιπέδου, αξιοποιώντας ερευνητικά, πρωτότυπο υλικό, ή και προτείνοντας νέες μεθοδολογίες και τεχνικές στην περιοχή των Ευφυών Τεχνολογιών του Διαδικτύου.
  • Αντιμετώπιση πρωτότυπου προβλήματος εφαρμογής, Να σχεδιασθεί και να αναπτυχθεί για ένα συγκεκριμένο τεχνολογικό και επιχειρησιακό περιβάλλον μια καινοτόμος υπηρεσία στην περιοχή των Ευφυών Τεχνολογιών Διαδικτύου.

Ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκει η ΜΔΕ, είναι σημαντικό να τη διακρίνει η πρωτοτυπία, η σύνθεση και η ολοκλήρωση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου και θα πρέπει επίσης να αντανακλά την προσωπική συμβολή και ικανότητα του φοιτητή. Η πρωτοτυπία είναι δυνατόν να αναφέρεται στην:

  • Κάλυψη βιβλιογραφικού κενού (π.χ. παραγωγή νέας θεωρίας ή/και νέων δεδομένων)
  • Αποτελεσματική τροποποίηση μιας θεωρητικής ανάλυσης
  • Επιτυχή επίλυση ενός πρωτότυπου προβλήματος
  • Τροποποίηση ή/και συμπλήρωση των χρησιμοποιουμένων μεθοδολογιών επίλυσης ενός προβλήματος
  • Εξαγωγή νέων συμπερασμάτων

Για την εκπόνηση της ΜΔΕ απαιτείται ένα τουλάχιστον εξάμηνο σπουδών, και η συγγραφή της γίνεται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, εκτός αν δοθεί άδεια από τη Γ.Σ.Ε.Σ. να εκπονηθεί σε άλλη γλώσσα. Ο κανονισμός διπλωματικών εργασιών καθορίζει το κανονιστικό και διαδικαστικό πλαίσιο.

Κατά τη έναρξη του 3ου εξαμήνου σπουδών κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να επιλέξει το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του καθώς και τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος πρέπει να ανήκει στους διδάσκοντες του ΠΜΣ

Τα θέματα των Διπλωματικών Εργασιών ανακοινώνονται από τους διδάσκοντες και οι φοιτητές επιλέγουν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους, τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν πρόταση για Διπλωματική Εργασία, στην οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται το θέμα που θα αναλυθεί, η επιχείρηση ή ο οργανισμός με τον οποίον ενδεχομένως θα γίνει η απαραίτητη συνεργασία, η μεθοδολογία και η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί. Η αποδοχή της πρότασης γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του θέματος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τη συμβολή σε αναμενόμενα οφέλη και τα στοιχεία πρωτοτυπίας στην προσέγγιση.

Skip to content