Τίτλος Σπουδών – Ορκωμοσία

Το ΠΜΣ οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης επιπέδου εκπαίδευσης 7, στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS και αναγνωρίζεται από όλους τους φορείς (Υπουργείο, ΑΣΕΠ κ.λπ.) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις “Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου”. Για την απονοµή του Διπλώματος απαιτείται επιτυχής ολοκλήρωση 10 μαθημάτων, που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS, και η επιτυχής εξέταση στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (30 πιστωτικές μονάδες). Ο βαθµός του Δ.Μ.Σ. προκύπτει από το σταθµισµένο µέσο όρο των βαθµών των µαθηµάτων και της διπλωματικής εργασίας, µε συντελεστές βαρύτητας τις αντίστοιχες πιστωτικές µονάδες.

Η βαθμολογία για το Δίπλωμα είναι περιγραφική δηλαδή: Άριστα (8,5-10), Λίαν Καλώς (6.5-8.49), Καλώς (5-6.49).

Η τελετή ορκωμοσίας (απαγγελία όρκου) γίνεται με την παρουσία του Πρύτανη ή/και Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του
Πανεπιστημίου, του Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών και του Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα τυπώνεται σε καλαίσθητη ειδική περγαμηνή

Skip to content