Οργάνωση και Διοίκηση του ΠΜΣ

Για την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ αρμόδια όργανα είναι τα εξής:

 • Η Σύγκλητος του Διεθνούς Πανεπιστημίους της Ελλάδος
 • Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΙΠΑΕ
 • Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων η οποία περιλαμβάνει τα μέλη Δ.Ε.Π. που με οποιαδήποτε ιδιότητα είναι μέλη της, και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών. Τα όργανα αυτά είναι αρμόδια για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές. Η Συνέλευση είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις.
 • Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του
  Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών
  διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την
  παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος και αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

  1. Διευθυντής ΠΜΣ: Σαλαμπάσης Μιχάλης, Καθηγητής
  2. Μέλη: α) Αντωνίου Στάθης, Αναπληρωτής Καθηγητής, β) Κεραμόπουλος Ευκλείδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, γ) Κώστογλου Βασίλειος, Καθηγητής και δ)  Σιδηρόπουλος Αντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Ο Διευθυντής για κάθε Π.Μ.Σ. ο οποίος προεδρεύει της Σ.Ε., ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και ασκεί τα καθήκοντά του. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος και ο εσωτερικός κανονισμός του Ιδρύματος. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ.
 • Η Γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Skip to content