Πολιτική Ποιότητας

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων έχει στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και την παραγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας προς όφελος της κοινωνίας και των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας. Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ως μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού ακαδημαϊκής του ανάπτυξης την πολιτική ποιότητάς του σύμφωνα και με την σχετική πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ΔΙΠΑΕ. Στο πλαίσιο αυτό δεσμεύεται να επιτελεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποστολή του, όπως αυτή καθορίζεται από το νομικό πλαίσιο των ΑΕΙ.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πολιτικής ποιότητάς του το ΠΜΣ “Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου” εφαρμόζει διαδικασίες ποιότητας που αποδεικνύουν:

  • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών
  • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου
  • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
  • την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας
  • τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα
  • τη διενέργεια της ετήσιας αξιολόγησης σε συνεργασία της Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του τμήματος με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Η Διοίκηση του ΠΜΣ, η Συνέλευση του Τμήματος, η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), τα μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος δεσμεύονται να συμβάλλουν στην εφαρμογή των ανωτέρω αρχών και διαδικασιών ποιότητας, την υλοποίηση της στοχοθεσίας και τη λήψη αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Τμήματος στη βάση των προδιαγραφών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Skip to content