Πολιτική Ποιότητας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου» του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος δεσμεύεται στην εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, εστιάζοντας στη συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και ενίσχυση της ποιότητάς του, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους, καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους και στοχεύει στη διαρκή βελτίωσή του ώστε να προσαρμόζεται στις σύγχρονες ακαδημαϊκές και ερευνητικές συνθήκες.

Ειδικότερα, η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ΠΜΣ «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου» άμεσα συνδεδεμένη και αναπόσπαστο μέρος της Στρατηγικής του Ιδρύματος, βασίζεται στους ακόλουθους πυλώνες:

 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 • Δημιουργία και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών προσανατολισμένων στις ανάγκες της Αγοράς και στην Επιχειρηματικότητα
 • Διεθνοποίηση
 • Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προσέλκυσης νέων ερευνητών
 • Η ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Για την επίτευξη των ανωτέρω στρατηγικών του στόχων, το ΠΜΣ «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου» δεσμεύεται για την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας, πλήρως εναρμονισμένων με τους άξονες δράσης και στόχους ποιότητας του Ιδρύματος, οι οποίες αποδεικνύουν και διασφαλίζουν:

 • Την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης επιπέδου 7.
 • Την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου στο ΠΜΣ.
 • Την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού για το ΠΜΣ.
 • Τη σύνταξη, εφαρμογή και ανασκόπηση ειδικών ετησίων στόχων ποιότητας για τη βελτίωση του ΠΜΣ.
 • Το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
 • Την  ποιότητα  των  υποστηρικτικών  υπηρεσιών,  όπως  οι  διοικητικές  υπηρεσίες,  οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας για το ΠΜΣ.
 • Τη αποδοτική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του ΠΜΣ που προέρχονται από δίδακτρα.
 • Τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και ανασκόπησης συστήματος διασφάλισης ποιότητας για τα ΠΜΣ με τη συνεργασία των ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων και της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος.

Πιο συγκεκριμένα, η πολιτική ποιότητας του ΠΜΣ έχει ως στόχο την παραγωγή και διάχυση διεπιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου στο πεδίο της αγωγής, με έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με σκοπό τη διερεύνηση και εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων στο χώρο της εκπαίδευσης στα επιστημονικά θεματικά πεδία που περιέχει. Βασικό του αντικείμενο αποτελούν οι επιστημονικές εξελίξεις που αφορούν στα πεδία των νέων τεχνολογιών και δεξιοτήτων στο βαθμό που αυτά αφορούν την αξιοποίησή τους στη διαδικασία της μάθησης. Σύμφωνα με τη στοχοθεσία ποιότητας του ΠΜΣ έχουν οριστεί οι παρακάτω τρεις Στρατηγικοί Στόχοι:

 • Ανταγωνιστικότητα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
 • Αναβάθμιση του διδακτικού έργου
 • Αριστεία των μεταπτυχιακών φοιτητών

οι οποίοι αναλύονται σε επιμέρους στόχους ποιότητας, ελέγχονται με μετρήσιμους δείκτες σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και υλοποιούνται μέσω προτεινόμενων ενεργειών, δράσεων και αντίστοιχων υπευθυνοτήτων. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει:

 1. Τον συνεχή έλεγχο αναφορικά με την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, την προσαρμογή και αναμόρφωσή του.
 2. Τη χαρτογράφηση, διαμόρφωση και εξειδίκευση των ειδικών μαθησιακών στόχων ανά γνωστικό πεδίο του ΠΜΣ και τη διασύνδεσή τους με τον κατάλογο των προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης επιπέδου 7.
 3. Τη συνεχή προσαρμογή του διδακτικού προσωπικού στις επιστημονικές εξελίξεις και τη βελτίωση των δεξιοτήτων, των εκπαιδευτικών ικανοτήτων και των προσόντων του, με γνώμονα τη διαρκή προώθηση της αρτιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου.
 4. Την ενίσχυση, διευκόλυνση και προώθηση της σύνδεσης της ερευνητικής διαδικασίας με τη διδασκαλία, μέσω της προσαρμογής μέρους των μαθημάτων στην παρουσίαση, μελέτη και ανάλυση ερευνητικών παραδειγμάτων.
 5. Τη συχνή ανασκόπηση, αποτίμηση και εσωτερική αξιολόγηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΜΣ, καθώς και τη στενή συνεργασία των ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος, με στόχο μια διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης, αποτίμησης και ανάδρασης μεταξύ επιδιωκόμενων στόχων και επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.
 6. Την τακτή αξιολόγηση και αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών ΠΜΣ, με στόχο τη δημιουργία μιας κατάλληλης δομής μαθημάτων που θα ανταποκρίνονται στις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο των νέων τεχνολογιών και δεξιοτήτων στις επιστήμες της αγωγής.
 7. Τη συνεχή προώθηση και ενίσχυση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας του ΠΜΣ μέσω της αξιοποίησης διεθνών προτύπων στα περιγράμματα μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.
 8. Την αξιοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού εκ μέρους των φοιτητών/τριών μέσω της σύνδεσης της εσωτερικής αξιολόγησης με τη διαδικασία αναδιαμόρφωσης των προσφερόμενων μαθημάτων.
 9. Τη δημιουργική αξιοποίηση των συστάσεων της εξωτερικής αξιολόγησης.
 10. Την ευρεία, αποτελεσματική και στοχευμένη αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των μέσων υποστήριξης που χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία του διδακτικού προσωπικού και του φοιτητικού πληθυσμού του ΠΜΣ στο πλαίσιο των μαθημάτων
 11. Τον καινοτομικό προσανατολισμό του ΠΜΣ τόσο από πλευράς μεθοδολογικής πρωτοτυπίας, όσο και από πλευράς των μαθημάτων που συνδέονται με σημαντικούς τομείς της αγοράς εργασίας.

 

Skip to content