Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ιδρύθηκε και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό εξάμηνο 2012-2013 και εγκρίθηκε πρόσφατα η συνέχιση λειτουργίας του από το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ 3472/13-9-2019). Οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) επιπέδου εκπαίδευσης 7, στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στις «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου» εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει επιτυχή εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθήματα σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον οδηγό μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος και τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του ΔΙΠΑΕ.

Η απόκτηση του ΜΔΕ παρέχει την δυνατότητα συνέχισης σπουδών για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται ένα εξάμηνο σπουδών για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης δεν μπορεί να υπερβεί τα 6 ακ. εξάμηνα συνολικά για τη φοίτηση πλήρους παρακολούθησης.  Στη διαδικασία μερικής φοίτησης η ελάχιστη διάρκεια είναι 5 εξαμήνων (4 εξάμηνα μαθημάτων και 1 εξάμηνο η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία-ΜΔΕ) και μέγιστη 9 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται το πολύ σε τριάντα (30) φοιτητές. Επιπλέον γίνονται δεκτοί: ένας (1) υπότροφος του ΙΚΥ του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 13 εβδομάδες για διδασκαλία και 2 βδομάδες για τις εξετάσεις. Παρατίθενται ενδεικτικές Ημερομηνίες Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου:

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1 Οκτωβρίου – 14 Φεβρουαρίου Χειμερινό Εξάμηνο
15 Οκτωβρίου – 31 Ιανουαρίου Διενέργεια μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου
1 Φεβρουαρίου – 14 Φεβρουαρίου Εξεταστική Περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου
11 Μαρτίου – 30 Ιουνίου Εαρινό Εξάμηνο
11 Μαρτίου – 15 Ιουνίου Διενέργεια μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου
16 Ιουνίου – 30 Ιουνίου Εξεταστική Περίοδος Εαρινού Εξαμήνου
15 Σεπτεμβρίου – 14 Οκτωβρίου Επαναληπτικές Εξετάσεις

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 8ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή από 1 Ιουνίου 2020 έως 28 Αυγούστου 2020.

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δωρεάν. Έως το 35% των μαθημάτων θα πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεων μέσω πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Δείτε την πρόσκληση εδώ