Οργάνωση – Διοίκηση Π.Μ.Σ.

Για την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ αρμόδια όργανα είναι τα εξής:

 • Η Σύγκλητος του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
 • Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΤΕΙ/Θ
 • Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής η οποία περιλαμβάνει τα μέλη Δ.Ε.Π. που με οποιαδήποτε ιδιότητα είναι μέλη της, και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών. Τα όργανα αυτά είναι αρμόδια για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές σπουδές. Η Γ.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, της συντονιστικής επιτροπής, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις.
 • Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του
  Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών
  διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την
  παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος και αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

  1. Διευθυντής ΠΜΣ: Διαμαντάρας Κων/νος, Καθηγητής
  2. Αναπληρωτής Διευθυντής: Ηλιούδης Χρήστος, Καθηγητής
  3. Μέλη: Χατζημίσιος Περικλής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αντωνίου Στάθης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Κεραμόπουλος Ευκλείδης Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Ο Διευθυντής για κάθε Π.Μ.Σ. ο οποίος προεδρεύει της Σ.Ε., ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος και ο εσωτερικός κανονισμός του Ιδρύματος. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ. Η Γ.Σ. επίσης ορίζει τον Αναπληρωτή Δ/ντή του ΠΜΣ ο οποίος είναι μέλος της ΣΕ και αναπληρώνει τον Δ/ντή κατά την απουσία του
 • Η Γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 8ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή από 1 Ιουνίου 2020 έως 28 Αυγούστου 2020.

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δωρεάν. Έως το 35% των μαθημάτων θα πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεων μέσω πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Δείτε την πρόσκληση εδώ