Μ101. Μεθοδολογίες Έρευνας

1. Ταυτότητα Μαθήματος

Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογίες Έρευνας (ResearchMethods)

Εξάμηνο διδασκαλίας: 1ο

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Μονάδες ECTS: 6

2. Μαθησιακοί Στόχοι

Το μάθημα στοχεύει στη μελέτη και εκμάθηση των διαδικασιών της μεθοδολογίας έρευνας και των σταδίων της ερευνητικής διαδικασίας, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την κριτική αξιολόγηση και ανάλυση ερευνητικών εργασιών καθώς και για τον σχεδιασμό, προετοιμασία, συγγραφή και παρουσίαση μικρής και μεσαίας κλίμακας επιστημονικών εργασιών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απόκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στα ερευνητικά προβλήματα που θα ανακύψουν κατά την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας τους, αλλά και να προετοιμασθούν για τυχόν περαιτέρω σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

3. Αντικείμενο του μαθήματος

Τα θέματα που καλύπτει είναι:

 • Εισαγωγή στην επιστημονική έρευνα
 • Μεθοδολογία έρευνας
 • Η ερευνητική διαδικασία
 • Φάσεις και στάδια της επιστημονικής έρευνας
 • Μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων
 • Αξιολόγηση και χρήση βιβλιογραφικών πηγών – Ζητήματα Λογοκλοπής
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων συγγραφής επιστημονικών εργασιών
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και παρουσίασης
 • Προφορική παρουσίαση
 • Αξιολόγηση και δημοσίευση επιστημονικής εργασίας
 • Εργαστήριο (Workshop) παρουσίασης ερευνητικών εργασιών

4. Διδακτική Μέθοδος

Η διδασκαλία του μαθήματος συνίσταται από την πραγματοποίηση διαλέξεων θεωρίας (4 ώρες / εβδομάδα) και την εκπόνηση εργασιών (ώστε οι συζητούμενες έννοιες και τεχνικές να εξετάζονται πρακτικά).

5. Μέθοδος αξιολόγησης φοιτητών

Δεν προβλέπεται τελική γραπτή εξέταση και oι φοιτητές υποχρεούνται για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος να παραδώσουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου συγκεκριμένο αριθμό εργασιών που θα καθορισθούν από τους διδάσκοντες όπως ακολούθως:

 • Εργασία 1 (10%): Εύρεση πηγών στο διαδίκτυο και αξιολόγησή τους
 • Εργασία 2 (20%): Σύντομη προφορική παρουσίαση ενός επιστημονικού άρθρου
 • Επιστημονική εργασία εξαμήνου (70%): Συγγραφή και παρουσίαση μιας εργασίας επισκόπησης επιστημονικών άρθρων (ανάληψη θέματος στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας)

6. Απαιτήσεις εξοπλισμού – λογισμικού

Ο εξοπλισμός και το λογισμικό που απαιτείται για την εκπαίδευση των φοιτητών είναι ήδη διαθέσιμα από το τμήμα Πληροφορικής.

7. ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία

 • Ανδρεαδάκης Ν., «Οδηγός για την εκπόνηση και τη σύνταξη γραπτής ερευνητικής εργασίας»,Εκδόσεις Ατραπός – Περιβολάκι, 2005.
  • Δημητρόπουλος Ε., «Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας»,Εκδοτικός Οίκος ΕΛΛΗΝ,2004.
  • Ζαφειρόπουλος Κ., «Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία; Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών», Εκδόσεις Κριτική, 2005.
  • Τσιπλητάρης Α. και Μπαμπάλης Θ, «Δέκα παραδείγματα μεθοδολογίας επιστημονικής έρευνας:Από τη θεωρία στην πράξη», Εκδόσεις Ατραπός – Περιβολάκι, 2006.
  • Blaxter L., Hughes C. and Tight M., “How to research”, Open University Press, Philadelphia USA, 2001.
  • JudithB., «Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία», Εκδόσεις Μεταίχμιο, 2007.
  • Rudestam K. E. and Newton R. R.,“Surviving your Dissertation”, Sage Publications, 2001.
Skip to content