Η αξιολόγηση των υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 έχει ολοκληρωθεί και οι υποψήφιοι έχουν ειδοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι επιτυχόντες παρακαλούνται μέχρι την Δευτέρα 30/9/2019 (ώρα 14:00) να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info-msc@it.teithe.gr υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να δηλώνουν ότι
(α) αποδέχονται την θέση φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου”
και (β) έχουν διαβάσει και αποδέχονται τον κανονισμό σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική.

Εφόσον γίνει αποδοχή της θέσης πρέπει να γίνει η εγγραφή εντύπως στη Γραμματεία του Προγράμματος μέχρι την 4/10/2019.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης θα θεωρηθεί ότι γίνεται άρνηση της θέσης και θα γίνει κλήση του επόμενου υποψηφίου με σειρά προτεραιότητας.

Skip to content