Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών ακ. έτους 2019-20 – Διαδικασία αποδοχής θέσης φοίτησης

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 έχει ολοκληρωθεί και οι υποψήφιοι έχουν ειδοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι επιτυχόντες παρακαλούνται μέχρι την Δευτέρα 30/9/2019 (ώρα 14:00) να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info-msc@it.teithe.gr υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να δηλώνουν ότι
(α) αποδέχονται την θέση φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου”
και (β) έχουν διαβάσει και αποδέχονται τον κανονισμό σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική.

Εφόσον γίνει αποδοχή της θέσης πρέπει να γίνει η εγγραφή εντύπως στη Γραμματεία του Προγράμματος μέχρι την 4/10/2019.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης θα θεωρηθεί ότι γίνεται άρνηση της θέσης και θα γίνει κλήση του επόμενου υποψηφίου με σειρά προτεραιότητας.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 10ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή από 20 Ιουνίου 2022 έως 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Δείτε την πρόσκληση εδώ