Μ105. Social Networking

1. Course Identity

Course title: Social Networking
Semester: 1st
Hours per week: 3
ECTS Units: 6

2. Learning goals

Social Networking is a contemporary subject nowadays. The aims of the course are to provide to students a global perspective regarding the principles and the philosophy of social networking. The use of services and social networking tools (Web 2.0), such as Wikis, Blogs, Twitter and Facebook, connect people and businesses with the rest of the world in many ways through cooperation platforms. The tools, in addition to accommodating activities of online communities, also are likely to establish potential new routes to market and trading activities of a business, improve communication with customers and suppliers and help in valorization (dissemination and exploitation) of the company brand. With the rapid development and increasing use of social networking the needs of Information Technology professionals to understand and manage these tools are growing so that they can influence on their completion and adoption.

Upon completion of the course students should have sufficient experience in social networking application and be able to:

 • design, create and use various social networking tools, such as blogs, wikis, Facebook, Second Life etc.
 • handle appropriate applications for social networking services like enterprise 2.0, elearning 2.0, government 2.0, etc.
 • understand the principles of data protection
 • recognize opportunities where innovative social networking applications can be used for added value
 • understand the influence and impact of social networking on political, social and economic life of people, businesses and governments.

3. Content:

The topics covered are:

 • Introduction to Social Networking
 • Distributed teams (distributed virtual teams)
 • Digital collaboration (Computer-Supported Cooperative Work)
 • Social networking tools
 • Social networking in business (Enterprise 2.0)
 • Digital Marketing and Social Networking
 • Social networking in education (e-learning 2.0)
 • Electronic Government and Governance (e-Government 2.0)
 • Mobile Social Networking

4. Teaching

The course will be covered by lectures, discussions and practical experience. Important part of the students’ workload is the study of specific literature which the students will present in groups in order to share the knowledge gained. Besides the literature review social media networking tools will be implemented and used.

5. Student evaluation

The evaluation of students is based on the final written examination and the work they deliver during the course. Part of the grade will be participation in presentations.

6. Software-hardware requirements

The equipment required for the training of students in a laboratory environment is provided by the department of Information and Electronic engineering and the software and tools to be used include free of charge open source licenses.

7. Bibliography

 • Bell Gavin (2009). Building Social Web Applications.
 • Bessenyei István (2008). Εκπαίδευση και διδασκαλία στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Ηλεκτρονική μάθηση (eLearning 2.0) και Κοννεκτιβισμός στο Pinter Robert (ed), Δίκτυο για την Διδασκαλία της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Κεφάλαιο 12, ΑΤΕΙ- Θεσσαλονίκη, Ηλεκτρονική έκδοση στο http://sites.it.teithe.gr/netis/moodle/
 • Holzner Steve (2010). Facebook Marketing: Leverage Social Media to Grow Your Business, Que (2nd edition)
 • Malone Erin (2009). Designing Social Interfaces, O’Reilly Media, Inc
 • Molnár Szilárd, Kollányi Bence, Székely Levente (2008). Κοινωνικά Δίκτυα και η Κοινωνία των Δικτύων στο Pinter Robert (ed), Δίκτυο για την Διδασκαλία της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Κεφάλαιο 4, ΑΤΕΙ- Θεσσαλονίκη, Ηλεκτρονική έκδοση στο http://sites.it.teithe.gr/netis/moodle/
 • Nickull Duane (2009). Web 2.0 Architectures. Adobe Dev Library
 • Schwartz Brendon, Ranlett Matt, and Draper Stacy (2009). Social Computing with Microsoft SharePoint 2007: Implementing Applications for SharePoint to Enable Collaboration and Interaction in the Enterprise (Wrox Programmer to Programmer). Wiley Publishing Inc. Indiana. US
 • Segaran Toby (2009). Programming Collective Intelligence, O’Reilly Media, Inc.
 • Zaphiris Panayiotis, Siang Ang Chee (Eds). (2009). Social Computing and Virtual Communities, Chapman & Hall