M203. Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων

1. Ταυτότητα Μαθήματος:

Τίτλος μαθήματος: Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων (Social Network Analysis)

Εξάμηνο διδασκαλίας: 2ο

Ώρες εβδομαδιαίως: 3

Μονάδες ECTS: 6

2. Μαθησιακοί Στόχοι:

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές μια σφαιρική άποψη για τη φιλοσοφία της κοινωνικής δικτύωσης, που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς στις μέρες μας. Η χρήση των υπηρεσιών και των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (Web 2.0), όπως του Wikis,των Blogs, του Twitter και του Facebook, συνδέει τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις με τον υπόλοιπο κόσμο με πολλούς τρόπους ως πλατφόρμες συνεργασίας. Τα εργαλεία, εκτός από το να φιλοξενούν δραστηριότητες των online κοινοτήτων, καθιερώνουν πιθανούς νέους δρόμους προς την αγορά και τις συναλλακτικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης, βελτιώνουν την επικοινωνία με τους πελάτες και τους προμηθευτές και τη διάδοση του εμπορικού σήματος. Με την ραγδαία εξέλιξη και τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση της κοινωνικής δικτύωσης μεγαλώνουν και οι ανάγκες για διαχείριση των εργαλείων αυτών από επαγγελματίες πληροφορικής που μπορούν να επηρεάσουν την ολοκλήρωση και την υιοθέτηση των νέων κοινωνικών τεχνολογιών.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητική εμπειρία σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης και να μπορούν να:

 • Σχεδιάζουν, να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν διάφορα κοινωνικά δίκτυα όπως blogs, wikis, facebook, second life κλπ.
 • Διαθέτουν την ικανότητα να χειρίζονται κατάλληλες εφαρμογές για της κοινωνικής δικτύωσης, όπως enterprise 2.0, elearning 2.0, government 2.0 κλπ.
 • Κατανοήσουν τις Αρχές Προστασίας Δεδομένων
 • Αναγνωρίσουν τις ευκαιρίες χρήσης και τις καινοτόμες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης για προστιθέμενη αξία
 • Γνωρίζουν την επίδραση και τις επιπτώσεις της κοινωνικής δικτύωσης στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή των ανθρώπων, επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων.

3. Αντικείμενο του μαθήματος:

Τα θέματα που καλύπτει είναι:

 • Εισαγωγή στην κοινωνική δικτύωση
 • Κατανεμημένες ομάδες (distributed virtual teams)
 • Ψηφιακή συνεργασία (Computer-Supported Cooperative Work)
 • Εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης
 • Κοινωνική δικτύωση στην επιχείρηση (enterprise 2.0)
 • Ψηφιακό Μάρκετιγκ με κοινωνική δικτύωση
 • Κοινωνική δικτύωση στην εκπαίδευση (elearning 2.0)
 • Ηλεκτρονική Κυβέρνηση και Διακυβέρνηση (government 2.0)
 • Κινητή Κοινωνική Δικτύωση (Mobile Social networking)

4. Διδακτική Μέθοδος

Η εκπαίδευση των φοιτητών συνδυάζει διαλέξεις, συζητήσεις και πρακτική εμπειρία. Σημαντικό τμήμα της διδασκαλίας αποτελεί η μελέτη από μέρους των φοιτητών συγκεκριμένης βιβλιογραφίας την οποία και θα παρουσιάζουν σε ομάδες με στόχο να μοιραστούν την γνώση που απέκτησαν. Εκτός της βιβλιογραφικής θα υλοποιείται και εργασίες ανάπτυξης εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης.

5. Μέθοδος αξιολόγησης φοιτητών

Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση, στις εργασίες που θα παραδώσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, καθώς και η εργασία ανάπτυξης λογισμικού. Μέρος της βαθμολογία θα αποτελεί και η συμμετοχή στις παρουσιάσεις.

6. Απαιτήσεις εξοπλισμού – λογισμικού

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την εκπαίδευση των φοιτητών σε εργαστηριακό περιβάλλον παρέχεται από το τμήμα πληροφορικής και το λογισμικό και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν παρέχονται δωρεάν υπό τη μορφή αδειών χρήσης ανοιχτού κώδικα.

7. ΠροτεινόμενηΒιβλιογραφία

 • Bell Gavin (2009). Building Social Web Applications.
 • Bessenyei István (2008). Εκπαίδευση και διδασκαλία στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Ηλεκτρονική μάθηση (eLearning 2.0) και Κοννεκτιβισμός στο Pinter Robert (ed), Δίκτυο για την Διδασκαλία της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Κεφάλαιο 12, ΑΤΕΙ- Θεσσαλονίκη, Ηλεκτρονική έκδοση στο http://sites.it.teithe.gr/netis/moodle/
 • Holzner Steve (2010). Facebook Marketing: Leverage Social Media to Grow Your Business, Que (2nd edition)
 • Malone Erin (2009). Designing Social Interfaces, O’Reilly Media, Inc
 • Molnár Szilárd, Kollányi Bence, Székely Levente (2008). Κοινωνικά Δίκτυα και η Κοινωνία των Δικτύων στο Pinter Robert (ed), Δίκτυο για την Διδασκαλία της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Κεφάλαιο 4, ΑΤΕΙ- Θεσσαλονίκη, Ηλεκτρονική έκδοση στο http://sites.it.teithe.gr/netis/moodle/
 • Nickull Duane (2009). Web 2.0 Architectures. Adobe Dev Library
 • Schwartz Brendon, Ranlett Matt, and Draper Stacy (2009). Social Computing with Microsoft SharePoint 2007: Implementing Applications for SharePoint to Enable Collaboration and Interaction in the Enterprise (Wrox Programmer to Programmer). Wiley Publishing Inc. Indiana. US
 • Segaran Toby (2009). Programming Collective Intelligence, O’Reilly Media, Inc.
 • Zaphiris Panayiotis, Siang Ang Chee (Eds). (2009). Social Computing and Virtual Communities, Chapman & Hall

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 10ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή από 20 Ιουνίου 2022 έως 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Δείτε την πρόσκληση εδώ